Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ze względu na konstrukcję, wśród kadłubów silników samochodowych rozróżnia sie ogólnie dwie podstawowe odmiany:

— kadłub jednolity; skrzynia korbowa i blok lub bloki cylindrów tworzą jedną całość, przeważnie w postaci jednolitego odlewu lub niekiedy konstrukcji spawanej; wykonanie typowe dla silników chłodzonych wodą, stosunkowo tanich i produkowanych masowo,

— kadłub członowy; skrzynia korbowa jest połączona z blokiem lub blokami cylindrów za pomocą śrub, co umożliwia wykonywanie poszczególnych członów kadłuba z różnych materiałów; Wykonanie stosowane prawie wyłącznie w silnikach o dużych mocach, przeważnie wysokoprężnych, oraz dość często w widlastych silnikach o zapłonie iskrowym, a ponadto z reguły — w razie naprzeciwległego układu cylindrów; do członowych zalicza się również kadłuby chłodzonych powietrzem silników o indywidualnych cylindrach odejmowanych.

Zależnie od wykonania skrzyni korbowej, wśród kadłubów silników samochodowych rozróżnia się trzy zasadnicze odmiany:

— kadłub dzielony w osi walu korbowego; obrzeże miski olejowej znajduje się na wysokości osi obrotu wału korbowego, co pozwala na ograniczenie do minimum własnego  ciężaru kadłuba, lecz zmusza do stosowania dość sztywnego walu korbowego ; wykonanie najbardziej rozpowszechnione, typowe dla lekkich silników o małych lub średnich mocach, produkowanych masowo,

— kadłub dzielony poniżej osi walu korbowego; obrzeże miski olejowej znajduje sie znacznie poniżej osi obrotu wału korbowego, co zapewnia dużą sztywność kadłuba lecz jednocześnie zwiększa jego ciężar własny; wykonanie typowe dla silników o dużych mocach, przeważnie wysokoprężnych, [więcej w: zasada otomoto, krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy samochody używane Warszawa ]

— kadłub tunelowy; skrzynia korbowa i miska olejowa tworzą jedną całość konstrukcyjną w postaci sztywnej obudowy wału korbowego, ustalonego zwykle w łożyskach tocznych.

Od kadłuba silnika wymaga sie na ogól dość dużej sztywności, zapewniającej prawidłowe warunki, współpracy czopów głównych wału korbowego i ich łożysk. Jeżeli cylindry wywiercone są bezpośrednio w bloku cylindrów, od jego materiału wymaga sie dostatecznej odporności na zużycie gładzi cylindrów i zadowalającej współpracy z nią tłoków. Istotne znaczenie ma również sztywność górnej płyty bloku cylindrów, decydująca o utrzymaniu szczelności w miejscach styku z głowicą.

Ciężar kadłuba rzędowego silnika samochodowego stanowi zwykle 25 . . .37% własnego ciężaru silnika. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zadania tłumika drgań skrętnych spełnia najczęściej masywny pierścień metalowy o stosunkowo dużym -momencie bezwładności, połączony elastycznie z przednim końcem wału np. za pośrednictwem elementu gumowego lub dociskany sprężynami do okładziny ciernej zamocowanej do tarczy umieszczonej na przednim końcu wału albo połączony obydwoma metodami.

Jeżeli wal wpada w rezonans i jego przedni koniec zaczyna niebezpiecznie drgać skrętnie (w stosunku do koła zamachowego, które można uważać za obracające się w sposób jednostajny), tarcza wskutek dużego momentu bezwładności skutecznie przeciwstawia się każdemu impulsowi dążącemu do naruszenia jej jednostajnego ruchu obrotowego,

Tarcie wewnętrzne w odkształcanej warstwie gumy lub tarcie podczas poślizgu tarcz ciernych powoduje wówczas zamianę energii drgań na ciepło, a tym samym zmniejsza ich amplitudę. [więcej w: zasada otomoto, krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy samochody używane Warszawa ]

Ostatnio rozpowszechniają się hydrauliczne tłumiki drgań skrętnych. Tarcza zamachowa takiego tłumika osadzona jest obrotowo z niewielkim luzem w szczelnej obudowie wypełnionej olejem silikonowym o dużej lepkości, stosunkowo mało zmieniającej się z temperatura.

Podczas drgań skrętnych końca wału tarcza zamachowa usiłuje naśladować wychylenia obudowy i przesuwając się względem niej pokonuje opory lepkości (tarcia wewnętrznego) oleju, co skutecznie ogranicza amplitudy drgań.

Kadłub silnika łączy wszystkie jego części i osprzęt w jeden zespół. Wewnątrz kadłuba silnika mieszczą się cylindry, układ korbowy oraz wbudowane mechanizmy i elementy osprzętu. Z zewnątrz kadłuba są umocowane pozostałe mechanizmy oraz elementy instalacji i osprzętu, a ponadto elementy zawieszenia silnika.

Kadłub silnika wielocylindrowego składa się z dwóch członów — bloku cylindrów i skrzyni korbowej. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Obliczenie kontrolne wału korbowego na drgania skrętne polega na zastąpieniu rzeczywistego układu drgającego zastępczym układem obliczeniowym, wyznaczenie jego częstotliwości drgań własnych i określenie głównych składowych harmonicznych. Obliczenie takie jest dość kłopotliwe, ponieważ:

— skomplikowany kształt walu utrudnia ustalenie jego sztywności skrętnej,

— nie wszystkie masy drgającego układu biorą udział w ruchu obrotowym; cześć mas korbowodów i masy tłoków poruszają się posuwisto-zwrotnie; wpływ ich na drgania całego układu jest różny, zależnie od wzajemnych położeń wykorbienia wału i korbowodu,

— obliczenie częstotliwości drgań własnych układu drgającego wielomasowego (silnika wielocylindrowego) jest możliwe jedynie metodą kolejnych przybliżeń.

Krytyczna prędkość obrotowa. Niebezpieczne prędkości obrotowe walu korbowego (z uwagi na rezonans) określa się najłatwiej z wykresu pomocniczego: oś odciętych prędkości biegu silnika, oś rzędnych — częstotliwości drgań własnych, jeżeli proste przechodzace przez początek układu współrzędnych odpowiadają stałemu rzędowi harmonicznych składowych (h = const), dla których stosunek częstotliwości drgań własnych do prędkości obrotowej jest stały i wyraża się np. połówkami kolejnych liczb naturalnych (silnik czterosuwowy). Przecięcie prostej poziomej, odpowiadającej znalezionej częstotliwości drgań własnych, z prostymi głównych składowych harmonicznych (dla danego silnika) wyznacza prędkość obrotową rezonansu z rozpatrywaną składową harmoniczną główna. Wykres  taki sporządza się zwykle dla 11 10, ponieważ rezonanse dalszych składowych nie mają znaczenia praktycznego (z uwagi na małe amplitudy).

Węzeł drgań skrętnych, gdzie odkształcenia skrętne wału są maksymalne i tym samym najczęściej następuje zmęczeniowe pękniecie walu, znajduje sie niemal zawsze pomiędzy kołem zamachowym i najbliższym mu wykorbieniem, W zasadzie każdy wał ma nie jedna, lecz cały szereg częstotliwości drgań własnych odpowiadających różnym tzw. postaciom drgań, charakteryzujących się występowaniem jednego, dwóch itd. węzłów drgań: Częstotliwości drgań wyższych postaci są jednak tak duże, że w praktyce mogą być przeważnie pomijane. Znając własności tłumiące materiału wału można obliczyć maksymalne naprężenia powodowane podczas ewentualnych rezonansów i uwzględnić je w obliczeniu zmęczeniowym wału korbowego. Tłumik drgań skrętnych. W rzędowym silniku wielocylindrowym o długim wale korbowym (sześciocylindrowy lub ośmiocylindrowy) często nie można uniknąć rezonansu ze stosunkowo niskiego rzędu harmonicznymi głównymi w zakresie użytkowych prędkości biegu silnika. Konieczne jest wtedy zastosowanie tłumika drgań skrętnych walu, który zmieniając częstotliwość swobodnych drgań skrętnych rozstraja cały układ drgający w razie rezonansu. [hasła pokrewne: zasada otomoto, krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy samochody używane Warszawa ]

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Końce walu korbowego, wystające na zewnątrz skrzyni korbowej, wymagają skutecznego uszczelnienia w celu uniemożliwienia wyciekania oleju ze skrzyni korbowej oraz zapobieżenia przenikaniu do niej zanieczyszczeń i wody 2 otoczenia. Wymagane uszczelnienie otworów przelotowych w skrzyni korbowej zapewnia się zwykle przez zakladanie filcowych pierścieni uszczelniających lub samouszczelniaczy (pierścieni Simmera). Przeważnie stosuje się ponadto odrzutniki oleju na wałach korbowych, zabezpieczające przed obfitym napływaniem oleju do właściwych uszczelnień.

Ponadto elastyczność elementów zawieszenia silnika zabezpiecza przed powstawaniem niepożądanych naprężeń w elementach ramy lub nadwozia oraz we wspornikach i członach kadłuba silnika w wyniku sprężystych odkształceń podczas ruchu pojazdu lub rozmaitych niedokładności montażowych. [hasła pokrewne: hajmig otomoto, auta poleasingowe pko, otomoto pl osobowe ]

Prawie zawsze silnik, wraz ze Sprzęgłem i skrzynką biegów, a często i z przekładnią główną oraz mechanizmem różnicowym, stanowi sztywną całość konstrukcyjną, zwaną zespołem napędowym. Przeważnie zespół napędowy pojazdu zawieszony jest elastycznie w trzech lub czterech punktach, Zwykle dąży się, aby wsporniki zawieszenia znajdowały sie możliwie blisko wzdłużnej głównej osi bezwładności całego zespołu napędowego, przechodzącej przez jego środek ciężkości i leżącej w pionowej płaszczyźnie symetrii. Oś ta z reguły nie pokrywa się z osią wału korbowego, lecz biegnie skośnie, opadając w kierunku skrzynki biegów. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Uszczelka głowicy zapewnia szczelność komór spalania, uniemożliwiając przedostawanie sie gazów przez miejsca przylegania głowicy cylindrów do kadłuba lub bloku cylindrów. Ponadto w silnikach chłodzonych wodą uszczelka głowicy jednocześnie uszczelnia otwory do przepływu cieczy  chłodzącej z kadłuba do głowicy, a w silnikach górnozaworowych ponadto uszczelnia kanały oleju oraz otwory przelotowe drążków popychaczy. Różnorodne i odpowiedzialne zadania spełniane przez uszczelkę głowicy cylindrów narzucają różne wysokie wymagania zarówno odnośnie jej wykonania, jak i własności materiałowych. Dotyczy to zwłaszcza prawidłowości przylegania do uszczelnianych powierzchni, wytrzymałości na naciski oraz duże i szybkozmienne różnice ciśnień, odporności na działanie otwartego płomienia, braku skłonności do żarzenia lub rozmiekkania pod wpływem wody lub oleju, dostatecznej przewodności cieplnej itp. W rezultacie w praktyce spotyka się najrozmaitsze uszczelki głowic cylindrów, z reguły specjalnie opracowane i dobrane pod kątem swoistych cech konstrukcji poszczególnych typów, a nawet modeli silników. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Głowice cylindrów silników samochodowych mocuje się przeważnie do kadłubów lub bloków cylindrów przy użyciu śrub kołkowych i nakrętek. Niekiedy stosuje się Śruby kotwowe, wiążące głowicę ze skrzynią korbową silnika (w okolicy gniazd łożysk głównych). Sruby mocujące głowicę cylindrów rozmieszcza sie w taki sposób, aby ograniczyć do minimum jej odkształcenia montażowe i jednocześnie zapewnić możliwie równomierny rozkład nacisków w miejscach przylegania do kadłuba lub bloku cylindrów. Śruby przechodzące przez przestrzenie wypełnione cieczą chłodzącą zaopatruje się w nakrętki kołpakowe, zabezpieczające wymaganą szczelność.

Warunkiem utrzymania należytej szczelności pomiędzy kadłubem silnika i głowicą cylindrów jest dociągniecie jej śrub mocujących lub ich nakrętek według wskazanej kolejności i odpowiednim momentem (przy użyciu klucza dynamometrycznego) — ściśle w myśl zaleceń wytwórni silnika. Zarówno niewłaściwa kolejność dociągania, jak i zbyt słabe lub za silne dociągnięcie śrub czy nakrętek, nie tylko przyczynia się do przedwczesnego zniszczenia uszczelki, ale sprzyja również i odkształcaniu się lub nawet pękaniu głowicy podczas pracy silnika,

Materiał głowicy cylindrów. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Odporność gładzi cylindrów na korozję i erozje zwiększa się przez nadanie jej odpowiedniej gładkości, lecz jednak tylko w stopniu nie zmniejszającym przyczepności oleju silnikowego do gładzi. Trwałość gładzi cylindrów wydatnie się zwiększa przez powierzchniową obróbkę cieplno-chemiczną (np. cyjanowanie lub azotowanie), albo przez powlekanie twardym metalem — z reguły chromem. Niekiedy w celu poprawienia warunków i przyspieszenia docierania pierścieni tłokowych, gładź cylindrów anodyzuje się lub cynuje (co dodatkowo zwiększa odporność na korozję).

Chromowanie gładzi cylindrów znajduje tylko ograniczone zastosowanie, choć chrom Odznacza się dużą twardością, małym współczynnikiem tarcia i wybitną odpornościa na korozję i ścieranie mechaniczne. Wynika to z okoliczności, że z uwagi na małą przyczepność oleju do chromu warunki smarowania gładzi chromowanej są na ogół niezbyt korzystne, przy czym silnik cechuje znaczna skłonność tłoków do zacierania się w cylindrach, w razie przegrzania lub niedostatecznego smarowania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ze względu na sposób unieruchomienia w kadłubie, wśród mokrych tulei rozróżnia się ogólnie dwie odmiany:

tuleja odciążona; w kadłubie silnika tuleje unieruchamia jej górny pierścień opierający się o wytoczenie w płycie przylegającej do głowicy cylindrów ; dolną cześć tulei, dopasowaną suwliwie lub przylgowo do przelotowego otworu w kadłubie, uszczelnia się przy użyciu dwóch lub trzech pierścieni gumowych o średnicy 3 . . .5 mm, założonych w rowkach wytoczonych w pogrubionej miejscowo zewnętrznej ściance tulei; nacisk głowicy na kadłub silnika przekazuje jedynie górny kołnierz tulei cylindra, a więc nie uczestniczy ona w ogóle w przenoszeniu jakichkolwiek obciążeń montażowych,  tuleja Obciążona; w kadłubie silnika tuleję unieruchamia jej dolny kołnierz opierający się o obrzeże przelotowego otworu w kadłubie; uszczelnienie tulei zapewnia pierścień z plastycznego metalu (np. miedziany lub ze stopu lekkiego).

Mokra tuleja cylindra (obciążona) kołnierzem i płaszczyzną styku głowicy; tuleja uczestniczy w przekazywaniu nacisku głowicy na kadłub silnika, a więc w materiale tulei utrzymt1Ją sig określone wstępne naprężenia ściskające, wywołane dociągnięciem śrub mocujących głowicę.

Specjalne tuleje cylindrów wyróżniają się rozmaitymi szczegółami wykonania, opracowanymi z uwagi na swoiste wymagania konstrukcyjne lub technologiczne. Najczęściej specjalne tuleje cylindrów spotyka się w dwusuwowych silnikach o rozrządzie tłokowym, ponieważ nierównomierne rozmieszczenie kanałów Wlotowych i wydechowych w połączeniu z niekorzystnym rozkładem temperatur wybitnie utrudnia utrzymanie szczelności tulei w kadłubie. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Silnik o niesymetrycznym rozrządzie tłokowym może mieć równoległe tłoki związane z czopem korbowym za pomocą korbowodu widlastego. Wówczas jeden z tłoków jest połączony z korbowodem za pośrednictwem sworznia umieszczonego w suwliwym klocku, który umożliwia zmianę rozstawienia osi obu sworzni podczas wychylania się korbowodu względem osi cylindrów w miarę obracania się wału korbowego. Rozwiązanie z korbowodem o przegubowym połączeniu obu ramion jest znacznie kosztowniejsze niż z korbowodem widlastym, lecz zapewnia większą swobode sunięciu w doborze osi wału wykresu korbowego rozrządu względem. symetrii Dzięki silnika,przeskok tłoka, którego oś leży bliżej osi wału, jest większy niż skok tłoka w cylindrze bardziej oddalonym od wału. Silniki z podwójnymi, równoległymi cylindrami cechuje niekorzystny kształt komory spalania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Rozróżniać na leży:

— rozrząd symetryczny; szczeliny wcześniej odsłaniane są również i później zamykane; wcześniej powinny być odsłaniane szczeliny wydechowe, aby nadciśnienie panujące w cylindrach nie powodowało wtłaczania spalin do kanału zasilającego; ponadto w pewnych warunkach można polepszyć napełnienie cylindra świeżym ładunkiem wykorzystując działanie ssące słupa spalin uchodzących z dużą prędkością przez kanał wylotowy ; w takim przypadku tłok odda łając sie od walu korbowego zasłania najpierw szczeliny wlotowe, a następnie wylotowe, a więc część ładunku wydostaje się z cylindra do kanału wylotowego w czasie, kiedy szczeliny zasilające są już zamknięte, a wydechowe są jeszcze otwarte ;

— rozrząd niesymetryczny; uzyskuje się np. przez bliźniaczy układ tłoków, w którym dwa równolegle tłoki współpracują ze wspólnym czopem korbowym wału korbowego; ponieważ tłok sterujący wlot powietrza lub mieszanki  naśladuje z pewnym opóźnieniem w czasie ruchy tłoka sterującego wylot spalin, szczeliny wlotowe są odsłaniane później niż wylotowe (podobnie jak w rozrządzie symetrycznym), natomiast wylot zostaje zamknięty wcześniej; zabezpiecza to przed przedostawaniem sie spalin do przewodu zasilającego, a jednocześnie ogranicza do minimum straty świeżego ładunku i zapewnia nieznaczne doładowywanie cylindra ; inne systemy rozrządu niesymetrycznego omówiono na str. 196 i dalszych.

Jednocylindrowe silniki trakcyjne o rozrządzie tłokowym przeważnie spreżaja wstępnie mieszankę lub powietrze w swych skrzyniach korbowych. Powietrze lub mieszanka jest zasysana do skrzyni korbowej podczas oddalania się tłoka od wału korbowego. Kiedy tłok wykonuje suw pracy i zbliża się do walu korbowego, najpierw zamknięty zostaje przez tłok kanał wlotowy do skrzyni korbowej, następnie zawartość skrzyni zostaje sprężona i w końcu przez odsłonięty kanał przelotowy napływa do cylindra świeża porcja mieszanki lub powietrza. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

« Previous Entries Next Entries »