Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ze względu na konstrukcję, wśród kadłubów silników samochodowych rozróżnia sie ogólnie dwie podstawowe odmiany:

— kadłub jednolity; skrzynia korbowa i blok lub bloki cylindrów tworzą jedną całość, przeważnie w postaci jednolitego odlewu lub niekiedy konstrukcji spawanej; wykonanie typowe dla silników chłodzonych wodą, stosunkowo tanich i produkowanych masowo,

— kadłub członowy; skrzynia korbowa jest połączona z blokiem lub blokami cylindrów za pomocą śrub, co umożliwia wykonywanie poszczególnych członów kadłuba z różnych materiałów; Wykonanie stosowane prawie wyłącznie w silnikach o dużych mocach, przeważnie wysokoprężnych, oraz dość często w widlastych silnikach o zapłonie iskrowym, a ponadto z reguły — w razie naprzeciwległego układu cylindrów; do członowych zalicza się również kadłuby chłodzonych powietrzem silników o indywidualnych cylindrach odejmowanych.

Zależnie od wykonania skrzyni korbowej, wśród kadłubów silników samochodowych rozróżnia się trzy zasadnicze odmiany:

— kadłub dzielony w osi walu korbowego; obrzeże miski olejowej znajduje się na wysokości osi obrotu wału korbowego, co pozwala na ograniczenie do minimum własnego  ciężaru kadłuba, lecz zmusza do stosowania dość sztywnego walu korbowego ; wykonanie najbardziej rozpowszechnione, typowe dla lekkich silników o małych lub średnich mocach, produkowanych masowo,

— kadłub dzielony poniżej osi walu korbowego; obrzeże miski olejowej znajduje sie znacznie poniżej osi obrotu wału korbowego, co zapewnia dużą sztywność kadłuba lecz jednocześnie zwiększa jego ciężar własny; wykonanie typowe dla silników o dużych mocach, przeważnie wysokoprężnych, [więcej w: zasada otomoto, krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy samochody używane Warszawa ]

— kadłub tunelowy; skrzynia korbowa i miska olejowa tworzą jedną całość konstrukcyjną w postaci sztywnej obudowy wału korbowego, ustalonego zwykle w łożyskach tocznych.

Od kadłuba silnika wymaga sie na ogól dość dużej sztywności, zapewniającej prawidłowe warunki, współpracy czopów głównych wału korbowego i ich łożysk. Jeżeli cylindry wywiercone są bezpośrednio w bloku cylindrów, od jego materiału wymaga sie dostatecznej odporności na zużycie gładzi cylindrów i zadowalającej współpracy z nią tłoków. Istotne znaczenie ma również sztywność górnej płyty bloku cylindrów, decydująca o utrzymaniu szczelności w miejscach styku z głowicą.

Ciężar kadłuba rzędowego silnika samochodowego stanowi zwykle 25 . . .37% własnego ciężaru silnika. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zadania tłumika drgań skrętnych spełnia najczęściej masywny pierścień metalowy o stosunkowo dużym -momencie bezwładności, połączony elastycznie z przednim końcem wału np. za pośrednictwem elementu gumowego lub dociskany sprężynami do okładziny ciernej zamocowanej do tarczy umieszczonej na przednim końcu wału albo połączony obydwoma metodami.

Jeżeli wal wpada w rezonans i jego przedni koniec zaczyna niebezpiecznie drgać skrętnie (w stosunku do koła zamachowego, które można uważać za obracające się w sposób jednostajny), tarcza wskutek dużego momentu bezwładności skutecznie przeciwstawia się każdemu impulsowi dążącemu do naruszenia jej jednostajnego ruchu obrotowego,

Tarcie wewnętrzne w odkształcanej warstwie gumy lub tarcie podczas poślizgu tarcz ciernych powoduje wówczas zamianę energii drgań na ciepło, a tym samym zmniejsza ich amplitudę. [więcej w: zasada otomoto, krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy samochody używane Warszawa ]

Ostatnio rozpowszechniają się hydrauliczne tłumiki drgań skrętnych. Tarcza zamachowa takiego tłumika osadzona jest obrotowo z niewielkim luzem w szczelnej obudowie wypełnionej olejem silikonowym o dużej lepkości, stosunkowo mało zmieniającej się z temperatura.

Podczas drgań skrętnych końca wału tarcza zamachowa usiłuje naśladować wychylenia obudowy i przesuwając się względem niej pokonuje opory lepkości (tarcia wewnętrznego) oleju, co skutecznie ogranicza amplitudy drgań.

Kadłub silnika łączy wszystkie jego części i osprzęt w jeden zespół. Wewnątrz kadłuba silnika mieszczą się cylindry, układ korbowy oraz wbudowane mechanizmy i elementy osprzętu. Z zewnątrz kadłuba są umocowane pozostałe mechanizmy oraz elementy instalacji i osprzętu, a ponadto elementy zawieszenia silnika.

Kadłub silnika wielocylindrowego składa się z dwóch członów — bloku cylindrów i skrzyni korbowej. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Obliczenie kontrolne wału korbowego na drgania skrętne polega na zastąpieniu rzeczywistego układu drgającego zastępczym układem obliczeniowym, wyznaczenie jego częstotliwości drgań własnych i określenie głównych składowych harmonicznych. Obliczenie takie jest dość kłopotliwe, ponieważ:

— skomplikowany kształt walu utrudnia ustalenie jego sztywności skrętnej,

— nie wszystkie masy drgającego układu biorą udział w ruchu obrotowym; cześć mas korbowodów i masy tłoków poruszają się posuwisto-zwrotnie; wpływ ich na drgania całego układu jest różny, zależnie od wzajemnych położeń wykorbienia wału i korbowodu,

— obliczenie częstotliwości drgań własnych układu drgającego wielomasowego (silnika wielocylindrowego) jest możliwe jedynie metodą kolejnych przybliżeń.

Krytyczna prędkość obrotowa. Niebezpieczne prędkości obrotowe walu korbowego (z uwagi na rezonans) określa się najłatwiej z wykresu pomocniczego: oś odciętych prędkości biegu silnika, oś rzędnych — częstotliwości drgań własnych, jeżeli proste przechodzace przez początek układu współrzędnych odpowiadają stałemu rzędowi harmonicznych składowych (h = const), dla których stosunek częstotliwości drgań własnych do prędkości obrotowej jest stały i wyraża się np. połówkami kolejnych liczb naturalnych (silnik czterosuwowy). Przecięcie prostej poziomej, odpowiadającej znalezionej częstotliwości drgań własnych, z prostymi głównych składowych harmonicznych (dla danego silnika) wyznacza prędkość obrotową rezonansu z rozpatrywaną składową harmoniczną główna. Wykres  taki sporządza się zwykle dla 11 10, ponieważ rezonanse dalszych składowych nie mają znaczenia praktycznego (z uwagi na małe amplitudy).

Węzeł drgań skrętnych, gdzie odkształcenia skrętne wału są maksymalne i tym samym najczęściej następuje zmęczeniowe pękniecie walu, znajduje sie niemal zawsze pomiędzy kołem zamachowym i najbliższym mu wykorbieniem, W zasadzie każdy wał ma nie jedna, lecz cały szereg częstotliwości drgań własnych odpowiadających różnym tzw. postaciom drgań, charakteryzujących się występowaniem jednego, dwóch itd. węzłów drgań: Częstotliwości drgań wyższych postaci są jednak tak duże, że w praktyce mogą być przeważnie pomijane. Znając własności tłumiące materiału wału można obliczyć maksymalne naprężenia powodowane podczas ewentualnych rezonansów i uwzględnić je w obliczeniu zmęczeniowym wału korbowego. Tłumik drgań skrętnych. W rzędowym silniku wielocylindrowym o długim wale korbowym (sześciocylindrowy lub ośmiocylindrowy) często nie można uniknąć rezonansu ze stosunkowo niskiego rzędu harmonicznymi głównymi w zakresie użytkowych prędkości biegu silnika. Konieczne jest wtedy zastosowanie tłumika drgań skrętnych walu, który zmieniając częstotliwość swobodnych drgań skrętnych rozstraja cały układ drgający w razie rezonansu. [hasła pokrewne: zasada otomoto, krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy samochody używane Warszawa ]

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Podbijanie toru, polegające na zagęszczeniu podsypki pod podnoszonym torem, przeprowadza się przy użyciu jednostronnych lub dwustronnych podbijaków. Podbijaki są zakończone pogrubioną końcówką do wbijania ziaren podsypki pod podbijany podkład. Drugi koniec podbijaka dwustronnego jest zakończony oskardem, przeznaczonym do zruszenia stwardniałej podsypki. Do nasuwania szyn odpełzłych, podczas regulacji luzów używa się przyrządów śrubowych lub klinowych. Przyrząd śrubowy składa się z trzona śrubowego, trzona dźwigniowego, tulejek, sworzni i zatyczek. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W użyciu są przyrządy do mierzenia strzałek w łukach, kliny stalowe z podziałką, dobory luźników oraz termometry do pomiaru temperatury szyny. Do podnoszenia toru i materiałów nawierzchniowych są stosowane dźwigniki torowe, które w zależności od budowy i działania dzielą się na: — zębatkowe; — śrubowe; — specjalne (dźwigarowe); — hydrauliczne. Dźwigniki zębatkowe są potocznie nazywane podnośnikami korbowymi. Najczęściej są użytkowane podnośniki korbowe o udźwigu 50 kN (5000 kG) i wysokości podnoszenia 300 mm. Podnośnik korbowy składa sie z dwudzielnego kadłuba blaszanego, do którego jest przyspawana łapa podnosząca. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ze względu na rozwiązanie struktury nośnej kadłuba rozróżnia się: — nadwozie szkieletowe; elementy poszycia nadwozia, czyli płaty materiału tworzącego ściany nadwozia, są mocowane do konstrukcji nośnej mającej postać szkieletu przejmującego wszystkie obciążenia; nadwozia szkieletowe spotyka się głównie w pojazdach produkowanych w stosunkowo małych seriach, kiedy używanie kształtowników jest bardziej opłacalne niż stosowanie elementów tłoczonych; pierwsze nadwozia z drewna wykonywano również jako szkieletowe; pracochłonność wykonania i ciężar nadwozia szkieletowego są stosunkowo duże, ale składa się je znacznie łatwiej niż nadwozie bezszkieletowe, — nadwozie półszkieletowe ma pojedyncze elementy szkieletu połączone wprost ze sobą lub za pośrednictwem blach poszycia; elementy szkieletu i poszycia składa się jednocześnie; nadwozia półszkieletowe spotyka się przeważnie w pojazdach wytwarzanych w dużych seriach; nadwozie półszkieletowe ma zalety nadwozia bezszkieletowego ; jest wprawdzie od niego cięższe, ale nie wymaga tak starannego przygotowania blach poszycia. Pólniosące nadwozie pól szkieletowe z lekką ramą płytową (OPEL Rekord) — nadwozie skorupowe (bezszkieletowe) nie ma w zasadzie w ogóle części tworzących wydzielony szkielet; wszystkie obciążenia przejmowane są przez wytrzymałe elementy poszycia, odpowiednio usztywnione przez stosowne wytłoczenia w płatach blachy; nadwozia skorupowe wyrabiane są przeważnie z blachy stalowej, a czasem ze stopów lekkich; przy takich samych wskaźnikach wytrzymałościowych nadwozia bezszkieletowe są lżejsze niż nadwozia półszkieletowe; obróbka blach poszycia, które są elementami nośnymi. Nadwozie skorupowe maga dużej staranności ; (bezszkieletowe — CITROEN 1 1) uszkodzenia nadwozi skorupowych, np. wskutek wypadku drogowego, są na ogół trudne do naprawy; płaskie lub prawie płaskie dachy dużych samochodów wzmacnia się dodatkowo kilkoma poprzecznymi prętami kształtowymi, wykonanymi z blachy ; wzmocnienia takie ograniczają skłonność dachu do drgań. Materiały konstrukcyjne. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Dyblarka hydrauliczna KR—I może pracować tylko na jednym toku szynowym. Do pracy na drugim toku musi być zdjęta z toru i obrócona o It rad (1800). Maszyna ma masę około 140 kg i niezbyt dużą wydajność — 30 dybli na godzinę. Duża masa i mała wydajność ograniczyły praktyczne stosowanie tej dyblarki. Na podobnej zasadzie działa importowane urządzenie do wyciągania dybli DFZ-IO, które może być używane również do wyciągania haków sprężystych i do wymiany przekładek. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Do usunięcia podsypki z okienek między podkładami i od ich czół używa się wideł lub szufli stalowych, a do dowożenia podsypki — specjalnych wózków jednoszynowych bądź dwuszynowych. Tor podnosi się podnośnikami korbowymi albo klinami okutymi blachą; kliny stosuje się ostateczności z uwagi na ich małą efektywność i duży wysiłek robotników przy wbijaniu. Przyrządy do wymiany dybli w podkładach betonowych wbijanie lub wymiana dybli w podkładach drewnianych nie sprawia większego kłopotu — znacznie trudniejsza jest wymiana dybli w podkładach betonowych, do ścianek których przylegają falistą powierzchnią. Przed wymianą, dyble powinny być rozwiercone wiertłem o średnicy 36 do 38 mm. Dla usprawnienia rozwiercania należy stosować wiertła z nałożonym ogranicznikiem pierścieniowym. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Do odmierzonego podsypywania podkładów używa się narzędzi potrzebnych do pomiaru wysokości, na jaką należy podnieść podkłady; — odmierzania (porcjowania) potrzebnej ilości podsypki; wprowadzania odmierzonej porcji pod podkładu; — usuwania podsypki z okienek i od czół podkładów; — podnoszenia teru; — dowożenia nowej podsypki. Do pomiaru wysokości, na jaką należy podnieść podkłady, stosuje się kliny z twardego drewna albo krzyże niwelacyjne. Komplet krzyży niwelacyjnych składa się z dwóch krzyży stałych i jednego krzyża ruchomego, Krzyż stały składa się z drążka, tablicy i uchwytu, przeznaczonego do przymocowania krzyża do szyny. Krzyż ruchomy ustawia się na toku szynowym między krzyżami stałymi i za pomocą urządzenia zębatkowego powoduje się wysuwanie prowadnicy. Pomiar wysokości ukrytych wybojów może być przeprowadzony wybojomierzem złożonym z suwaka i oprawki osadzonej na stalowym drążku. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Systematyczna kontrola stanu toru i szyn polega na okresowym sprawdzaniu szerokości toru, przechyłki, wzajemnego położenia styków, wielkości osiadania toru, zużycia szyn itp. Do sprawdzenia szerokości toru używa sie toromierza. Jest to odpowiednio ukształtowana łata drewniana, umożliwiająca sprawdzenie, czy między szynami (14 mm poniżej poziomu główki) jest zachowana właściwa szerokość toru. Do jednoczesnego sprawdzania szerokości toru i odczytywania odchyłek oraz do pomiaru przechyłki toru używa się toromierzy z wysuwanym końcem, z podziałką milimetrową do odczytywania poszerzenia lub zwężenia toru, oraz toromierzy z podziałką na tarczy do odczytywania tych wielkości. Toromierze używane na liniach z odcinkami izolowanymi powinny mieć wkład izolujący obydwa końce przyrządu. Read the rest of this entry »

Comments Off on Kadłuby silników samochodowych

Next Entries »