Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Typowe komory spalania

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Komora spalania jest scharakteryzowana przez następujące wskaźniki:

— obciążenie cieplne komory spalania (qk), czyli stosunek iloczynu ilości paliwa wtryskiwanego w ciągu godziny do komory spalania GP [kg/h] oraz wartości opalowej paliwa Wu [kcal/kg] do iloczynu objętości komory spalania vk [ma] oraz ciśnienia w komorze spalania p [ata] — Gp . Wu/VĄ. . p = (25. . .50) • 106 kcal/km h • ata, co wielokrotnie przewyższa obciążenie cieplne komór spalania silników tłokowych ;

— sprawność komory spalania jest to stosunek ilości ciepła doprowadzonego do gazu w komorze Spalania do iloczynu ilości wtryśniętego w tym okresie paliwa oraz jego wartości opałowej; sprawność komory spalania wynosi zwykle 0,96. . .0,98 uwzględnia straty w komorze spalania wynikłe z niezupełnego spalania paliwa (wskutek niedostatecznego wymieszania paliwa z powietrzem) oraz wymianę ciepła między spalinami a otoczeniem przez ścianki komory spalania ; [patrz też: krotoski cichy samochody używane, auto stefaniak, samochody poleasingowe pko ]

— spadek ciśnienia w komorze spalania wynosi zwykle 3. . .5% ciśnienia na wlocie do komory spalania; konieczność dobrego zmieszania powietrza pierwotnego z paliwem, a następnie spalin o wysokiej temperaturze z powietrzem wtórnym, zmusza do ukształtowania komory spalania w Sposób niekorzystny gdy chodzi o opory przepływu. Spadek ciśnienia w komorze spalania prowadzi do obniżenia mocy i sprawności silnika.

Wlot i wylot, a zatem i objętość komory spalania silnika turbospalinowego nie są jednoznacznie określone, Utrudnia to porównywanie komór spalania różnych silników na podstawie ich obciążenia cieplnego (zwłaszcza, że podana zależność nie uwzględnia dość znacznej entalpii powietrza). Jak wykazują badania, wykorzystanie objętości komory spalania jest w przybliżeniu wprost proporcjonalne do ciśnienia w niej panującego.

Podstawowe oznaczenia używane we wzorach są analogicznie do podanych w punkcie 393 dla sprężarek.

Turbina spalinowa jest to wirnikowa, cieplna maszyna przepływowa, w której spaliny przepływając z przestrzeni o ciśnieniu wyższym — przez nieruchomy układ łopatek kierownicy i obracający się układ łopatek wirnika do przestrzeni o ciśnieniu niższym rozprężają się i zmuszają do obracania osadzony na wale wirnik.

Stopień turbiny tworzy jeden układ łopatek kierownicy i współpracujący z nim układ łopatek wirnika. Ze względu na kierunek przepływu spalin rozróżnia się :

— stopień osiowy turbiny, w którym spaliny przepływają w zasadzie równolegle do osi obrotu wirnika w pierścieniowej przestrzeni współśrodkowej z osią obrotu wirnika;

— stopień promieniowy turbiny, w którym spaliny przepływają w zasadzie promieniowo, pomiędzy płaszczyznami prostopadłymi do osi obrotu wirnika. Turbina osiowa składa się wyłącznie ze stopni osiowych. Turbina promieniowa składa się wyłącznie ze stopni promieniowych.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto stefaniak krotoski cichy samochody używane samochody poleasingowe pko